Hoạt động công đoàn

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG LONG

(Ban hành theo Quyết định số: …./QĐ-BCHCĐ, ngày 10  tháng 09  năm 2010

 của Ban chấp hành Công đoàn Công ty)

 

            * Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban chấp hành CĐCS theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt nam, Ban Chấp hành Công ty TNHH vận tải Hoàng Long  xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên Ban chấp hành như sau:

 

I. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY.

 

 

- Ban chấp hành Cty hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ (tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tập thể).

- Ban chấp hành Cty 03 tháng họp 1 lần (theo kỳ họp giao ban Cty), có ghi thành biên bản (hoặc ban hành Nghị quyết)

- Khi quyết định những vấn đề quan trọng, Ban Chấp hành có quyền triệu tập hội nghị đột xuất và có thể mời đại diện Ban Giám Đốc, các thành viên như BCH công đoàn Bộ phận, tổ trưởng Công Đoàn, ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Ủy viên Ban nữ công tham dự.

- Thực hiện công khai tài chính mỗi quý 1 lần.

- Các ủy viên Ban chấp hành được quyền bàn bạc, thảo luận và biểu quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động gửi tới Công đoàn Cty sẽ được BCHCĐ xem xét, giải quyết. Trường hợp Ban chấp hành Công đoàn Cty  không giải quyết được sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Công đoàn cấp trên.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

-      Chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước ban hành liên quan đến nghành nghề Cty kinh doanh. Nghiêm chỉnh chấp hành Luật lệ giao an toàn giao thông.

-      Ban chấp hành Công đoàn Cty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết của Công đoàn cấp mình.

-      Ban chấp hành Công đoàn Cty có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin, làm đầu mối liên lạc giữa các đoàn viên, người lao động với ban Giám đốc: tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác do BCH để ra; đề xuất sự hỗ trợ từ chính quyền và chuẩn bị điều kiện cần thiết cho các kỳ họp, hội nghị của Công đoàn Cty..

-      Duy trì ý thức chấp hành nghiêm nội quy, quy chế Cty. Giữ gìn thương hiệu, bảo vệ tài sản, tiết kiệm chi phí, nâng cao nghiệp vụ (tay nghề, công tác chuyên môn) và hoàn thiện các dịch vụ (tác phong, giao tiếp, ứng xử ….) phục vụ khách hàng.

-      Tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng , kiến nghị của người lao động, đoàn viên để có biện pháp kịp thời giải quyết thỏa đáng. Thực hiện chế độ thăm hỏi 100%, kịp thời .

-      Theo dõi, nắm tình hình thực hiện các chế độ hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và những chế độ, chính sách khác đối với người lao động trong Cty.

-      Xây dựng dự thảo kế hoạch thi đua, đề xuất tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

-      Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, giao ban, tập huấn, tham gia câu lạc bộ với Công đoàn cấp trên và đề ra chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng và năm.

-      Chỉ đạo, kiểm tra đối với các Công đoàn Bộ phận, Tổ công đoàn.

-      Quản lý tài chính công đoàn.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

            Theo đặc thù của nghành vận tải và hoạt động của Cty được trải dài trên cả nước nên việc phân công nhiệm vụ cho các ủy viên được phân bổ theo vùng (hệ thống văn phòng Cty). Đề cử các đồng chí Trưởng đại diện VP theo vùng là Tổ trưởng Công đoàn cơ sở thuộc sự quản lý của các ủy viên BCH /vùng. Các đoàn viên có đăng ký chỗ ở hiện tại sẽ báo cho ủy viên công đoàn cơ sơ theo đúng vùng đã quy định cụ thể như sau:

 

T

T

HỌ TÊN

CHỨC VỤ - ĐT

VÙNG

QUẢN LÝ

 

NHIỆM VỤ

1

Nguyễn Thị Huệ

Chủ Tịch

ĐT: 0912295769

Chuyên trách tuyến Thái Bình

* Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Công đoàn Công ty.

- Đại diện cho Ban chấp hành Công đoàn Công ty để đề xuất thảo luận với Giám Đốc Công ty về những vấn đề liên quan đến quyền, trách nhiệm của Công đoàn Công ty.

- Tổ chức việc phân công, phân nhiệm và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của từng ủy viên.

- Phụ trách công tác đối ngoại.

- Giải quyết các thắc mắc kiến nghị của đoàn viên.

- Chủ tài khoản, quản lý vấn đề thu chi quỹ Công đoàn Cty.

2

Dương Quang Minh

Phó Chủ tịch

ĐT: 0989128629

Chuyên trách đội ngũ lái xe HP-HCM.

* Phụ trách công tác: tổ chức của công đoàn, công tác tham gia quản lý:

- Giúp việc cho Chủ tịch và giải quyết công việc khi được Chủ tịch ủy quyền.

- Phụ trách công tác tổ chức : Phân công tổ, bộ phận và sắp xếp tổ chức phù hợp; tổ chức các buổi hội nghị, thống kê báo cáo tình hình tổ chức của Ban chấp hành và đoàn viên.

- Lập báo cáo công tác hoạt động công đoàn định kỳ, đột xuất theo quy định của Công đoàn cấp trên, tổng hợp các ý kiến kiến nghị của đoàn viên.

- Tham gia xây dựng quy chế phối hợp giữa BCH Công đoàn Cty với Ban Giám đốc và các loại quy chế nội bộ khác của Cty.

3

Nguyễn Thị Huyền

Ban thường trực

ĐT: 0988171000

Chuyên trách khối VP HP – Hải Dương.

* Phụ trách công tác kiểm tra việc thực hiện điều lệ công đoàn đối với BCH và đoàn viên.

- Kiểm tra việc thu chi tài chính công đoàn.

- Đôn đốc đoàn viên công đoàn thực hiện nội quy, kỷ luật lao động của doanh nghiệp.

- Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên để đề xuất biện pháp giải quyết.

- Giúp Ban chấp hành giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư  khiếu nại, tố cáo của đoàn viên.

4

Lưu Thị Trà             

Ban nữ công

ĐT: 0904363822

Chuyên trách bộ phận xưởng HP

* Phụ trách Ban nữ công: Đề xuất tổ chức tuyên truyền, các buổi sinh hoạt về nội dung liên quan đến lao động chuyên nghành.

- Đại diện cho lao động nữ hoặc tham mưu với BCH để có biện pháp giải quyết tốt các vấn đề liên quan trực tiếp đến lao động nữ và con em của lao động trong Công ty.

- Triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hàng năm cho nữ lao động.

- Đề xuất kịp thời chế độ khen thưởng cho nữ đoàn viên ưu tú.

- Theo dõi tình hình hoạt động của màng lưới an toàn vệ sinh; đề xuất việc tổ chức phổ biến công tác an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

* Các ủy viên BCH, có trách nhiệm sâu sát, nắm bắt tình hình đoàn viên, theo dõi hoạt động các Công đoàn bộ phận được phân công (tổ trưởng công đoàn bộ phận).

- Tuyên truyền phổ biến đoàn viên, người lao động về nhiệm vụ, quyền lợi theo quy định của pháp luật, điều lệ, nội quy và những quy định của doanh nghiệp.

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến đoàn viên Công đoàn và người lao động.

- Phối hợp để cung cấp, giải đáp những thắc mắc của người lao động, đoàn viên về chế độ, chính sách liên quan.

- Theo dõi và đề xuất các chế độ dành cho lao động nữ.

- Giúp theo dõi việc thu chi tài chính công đoàn

- Nghiên cứu đề xuất nguồn thu và chi tài chính (ngoài nguồn thu đoàn phí và kinh phí công đoàn)

- Theo dõi, đề xuất những trường hợp đoàn viên, người lao động đang gặp khó khăn để Công đoàn Cty và ban Giám đốc xem xét giải quyết kịp thời.

- Theo dõi, tập hợp đề xuất với BCH để kiến nghị với Giám đốc về việc thực hiện phúc lợi cho người lao động.

- Hàng năm, đề xuất kế hoạch phối hợp với chính quyền tổ chức thăm quan, du lịch, nghỉ ngơi, dưỡng sức cho đoàn viên, người lao động.

- Theo dõi tình hình thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn.

- Theo dõi tình hình hoạt động của màng lưới an toàn vệ sinh; đề xuất việc tổ chức phổ biến công tác an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

- Đề xuất với BCH để có kiến nghị xử lý kịp thời khi phát hiện những nơi có nguy cơ gây ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 

 

5

Nguyễn Văn Khánh

Ủy viên

ĐT: 0913004788

Chuyên trách đội ngũ lái xe tuyến HP-HN

6

Phạm Hữu Thành

Ủy viên

ĐT: 0986550586

Chuyên trách tuyến Quảng Ninh

7

Lê Quang Huy

Ủy viên

ĐT: 0915708485

Chuyên trách đội ngũ lái xe tuyến HCM

 

8

Nguyễn Việt Hằng

Ủy viên

ĐT: 0988362664

Chuyên trách toàn bộ khối VP từ Hà Nội – Hà Tĩnh

9

Nguyễn Văn Hinh

Ủy viên

ĐT: 0904225177

Chuyên trách tuyến Cát Bà

10

Nguyễn Văn Hoàn

Ủy viên

ĐT: 0904321480

Chuyên trách đội ngũ Thanh tra

11

Đoàn Phạm Nam Trân

Ủy viên

ĐT: 0988787854.

 

Chuyên trách khối VP từ Quảng Bình - Quảng Ngãi

12

Nguyễn Thị Hoa

Ủy viên

ĐT: 0982515857

Chuyên trách khối VP từ Bình Định - HCM

13

Phạm Mạnh Hà

 

* Đối với đoàn viên: Thường xuyên liên lạc với cán bộ quản lý trực tiếp, thông báo các vấn đề cần kiến nghị trong phạm vi quy định của Công đoàn Công ty.

- Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế Công ty và quy chế Công đoàn, phấn đấu hưởng ứng các phong trào thi đua để đạt được thành tích cao. Luôn giúp đỡ, chia sẻ cùng các đoàn viên (đồng nghiệp) có hoàn cảnh khó khăn và trong công tác.

* Để công tác kiểm tra khi triển khai các hoạt động kịp thời, đúng quy định BCH Công đoàn đề cử các đồng chí có tên vào UBKT cùng đ/c Nguyễn Thị Huyền cụ thể là:

            1/ Đồng chí : Vũ Văn Năm - 0976607898 tại Hồ Chí Minh.

            2/ Đồng chí: Bùi Văn Tần - 01699297988 tại Thanh Hóa

            3/ Đồng chí : Đỗ Xuân Trường - 0989209225 tại Hải Phòng.

* Quy định chế độ báo cáo của các ủy viên chuyên trách trong BCH Công đoàn Công ty như sau:

Hàng tuần các ủy viên BCH Công đoàn phải báo cáo “danh sách thực hiện chế độ thăm hỏi” bằng mail của Công đoàn Công ty theo địa chỉ:congdoan_hoanglong@hoanglongasia.com để BCH theo dõi tổng kết báo cáo đưa lên trang Web của Công ty.

* Lưu ý: Mọi hoạt chế độ hoạt động của BCH Công đoàn Hoàng Long được đưa lên trang Web của Công ty để toàn bộ các cán bộ đoàn viên xem, nắm bắt thông tin  và có kiến nghị kịp thời để BCH Công đoàn thực hiện tốt hơn.

* BCH Công đoàn Hoàng Long hoạt động trên tiêu chí:

“ĐOÀN KẾT - QUYẾT TÂM - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ”

 

Trên đây là những quy chế làm việc của BCH Công đoàn Công ty, quy chế đã được BCH thống nhất thông qua.

 

Trong quá trình thực hiện, nếu cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, BCHCĐ sẽ thảo luận và thống nhất

 TM/BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch

(Đã ký)