Chính sách vận chuyển

ĐIỀU 1 : Định nghĩa và diễn giải

Chúng tôi, của chúng tôi, chính chúng tôi, đối với chúng tôi và Hãng vận chuyển có nghĩa là Công ty TNHH vận tải Hoàng Long.

Đặt chỗ hoặc Gửi hàng có nghĩa là các thông tin chi tiết mà chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi đã nhập vào hệ thống của chúng tôi liên quan đến Hành trình sẽ do chính Hành khách tham gia hoặc người mà Hành trình của họ được Hành khách thanh toán.

Chỗ ngồi có nghĩa là ghế hoặc giường nằm trên oto, trên tàu cao tốc của chúng tôi

Điều lệ vận chuyển, giao nhận có nghĩa là những điều kiện về vận chuyển - giao nhận, bao gồm cả Giá cước hiện hành có hiệu lực vào từng thời điểm và các điều khoản chính của Điều lệ vận chuyển - giao nhận được quy định trên Vé điện tử - Biên nhận hàng và Xác nhận hành trình.

Giá cước có nghĩa là giá vé oto, giá cước vận chuyển và các phí của chúng tôi được công bố trên trang Web hoặc bằng văn bản với các điều kiện áp dụng kèm theo.

Hành khách, Quý khách, của Quý khách và chính Quý khách có nghĩa là bất kỳ cá nhân nào, ngoại trừ các CBCNV của Hoàng Long, được chuyên chở hoặc sẽ được chuyên chở bằng oto với sự chấp thuận của chúng tôi.

Hành lý có nghĩa là tài sản cá nhân của Hành khách mang theo trong chuyến đi của mình. Trừ khi được quy định khác đi, Hành lý bao gồm Hành lý xách tay và Hành lý ký gửi.

Hành lý ký gửi có nghĩa là Hành lý được chúng tôi giữ hộ và Hành lý đó đã được chúng tôi cấp Thẻ hành lý

Hành lý xách tay hoặc Hành lý mang lên xe có nghĩa là bất kỳ Hành lý nào ngoài Hành lý ký gửi, bao gồm tất cả đồ vật được Hành khách mang lên chỗ ngồi.

Hành trình có nghĩa là một chuyến xe xuất phát từ một bến xe này đến bến xe khác.

Hãng vận chuyển có nghĩa là CTy TNHH vận tải Hoàng Long

Mã vé có nghĩa là mã số được ghi trong hệ thống lưu trữ bằng máy tính của chúng tôi và được cấp cho Hành khách để xác nhận việc đặt chỗ trên xe của Hành khách.

Ngày có nghĩa là các ngày dương lịch, bao gồm bảy (7) ngày trong tuần; với điều kiện là khi dùng cho mục đích thông báo thì không tính ngày gửi thông báo đi và khi dùng cho mục đích xác định thời gian còn hiệu lực của Vé thì không tính ngày xuất Vé hoặc ngày khởi hành của hành trình.

Quy định của Hãng vận chuyển có nghĩa là các quy định ngoài Điều lệ vận chuyển này được chúng tôi ban hành và có hiệu lực tại từng thời điểm, quy định việc vận chuyển Hành khách và/hoặc Hành lý và có sẵn tại các Phòng vé, đại lý của chúng tôi và trên trang Web của chúng tôi.

Thẻ hành lý có nghĩa là chứng từ do chúng tôi cấp cho Hành khách để nhận dạng Hành lý ký gửi.

Thiệt hại bao gồm chết, bị thương hoặc tình trạng thương tật đối với Hành khách và bao gồm cả việc mất mát, mất một phần, bị ăn trộm hoặc thiệt hại khác đối với Hành lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến quá trình vận chuyển trên oto hoặc các dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, thiệt hại này sẽ không bao gồm sự hao mòn thông thường của Hành lý, ví dụ như vết cào xước nhỏ, lõm, sờn và vết rách của Hành lý.

Tờ vé điện tử có nghĩa là tờ vận chuyển điện tử hoặc chứng từ có giá khác được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Trang Web có nghĩa là trang thương mại điện tử do chúng tôi cung cấp tại địa chỉ http://hoanglongasia.com để Hành khách đặt chỗ qua mạng điện tử và tiếp cận các thông tin về chúng tôi.

Xác nhận đặt chỗ là tài liệu tham chiếu do chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi cung cấp, được ghi trong Vé hoặc Vé điện tử và Xác nhận hành trình và để xác định việc Đặt chỗ mà Quý khách đã thực hiện với chúng tôi.

Vé hành lý có nghĩa là chứng từ do chúng tôi cấp cho Hành khách và được xem như giấy biên nhận đối với Hành lý ký gửi và liên quan đến việc vận chuyển Hành lý ký gửi và bao gồm Thẻ hành lý.

Vé điện tử và Xác nhận hành trình có nghĩa là chứng từ do chúng tôi cấp cho Hành khách đã Đặt chỗ, trong đó có tên Hành khách, Xác nhận đặt chỗ và/hoặc Mã số xác nhận, thông tin chuyến, các điều kiện chính của Điều lệ vận chuyển và các thông báo.

có nghĩa là Vé điện tử và Xác nhận hành trình và bao gồm cả Vé điện tử và Tờ vé điện tử do chúng tôi phát hành hoặc được phát hành nhân danh chúng tôi và bao gồm Điều lệ vận chuyển và các thông báo.

Vé điện tử có nghĩa là Vé điện tử và Xác nhận hành trình do chúng tôi phát hành hoặc do các Đại lý phát hành nhân danh chúng tôi.

ĐIỀU 2 : Phạm vi áp dụng

Quy định chung

Điều lệ vận chuyển này áp dụng cho việc vận chuyển bằng đường bộ do chúng tôi thực hiện hoặc trong bất kỳ trường hợp nào khi chúng tôi có trách nhiệm pháp lý liên quan đến Hành khách và chuyến xe của Hành khách.

Điều khoản và điều kiện ưu tiên áp dụng

Việc vận chuyển Hành khách - Hàng hóa trên bất kỳ chuyến xe nào do chúng tôi thực hiện phải tuân theo và phụ thuộc vào các quy định sau mà không có bất kỳ ngoại lệ nào :

Đặt chỗ hoặc Gửi hàng

Điều lệ vận chuyển này và các điều khoản chính của Điều lệ vận chuyển được trích dẫn trong Vé điện tử - Biên nhận hàng và Xác nhận hành trình của Quý khách

Bất kỳ Giá cước áp dụng nào

Mọi chỉ dẫn cụ thể do nhân viên của chúng tôi cung cấp bằng văn bản hoặc bằng lời nói đối với Hành khách; và

Các quy định và điều kiện về giá vé hoặc Quy định của Hãng vận chuyển, nếu có

Trừ khi được quy định tại Điều lệ vận chuyển, trong trường hợp có sự không thống nhất giữa Điều lệ vận chuyển này với các quy định của Chúng tôi thì Điều lệ vận chuyển này được áp dụng.

ĐIỀU 3 : Vé/Vé điện tử

Chúng tôi chỉ vận chuyển Hành khách có tên đúng trên Vé và Hành khách phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân thích hợp khi được yêu cầu.

Hành khách không được chuyển nhượng Vé của mình cho người khác

Hành khách chỉ được vận chuyển trên chuyến xe khi xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ và có Vé còn hiệu lực được xuất đúng cho Hành khách.

Trường hợp Vé bị mất hoặc bị rách nát, nếu Hành khách yêu cầu, Chúng tôi sẽ xuất Vé mới thay thế Vé cũ, khi Chúng tôi xác định được Vé cũ được xuất đúng quy định và còn hiệu lực vận chuyển cho chuyến xe liên quan. Trong trường hợp này, Hành khách phải cam kết nếu Vé mất hoặc thất lạc đã được sử dụng hoặc đã được chi hoàn thì Hành khách phải thanh toán cho Chúng tôi theo mức giá áp dụng cho việc xuất Vé mới.

Hiệu lực của Vé được quy định bằng thời gian xuất bến hoặc xuất bến dự kiến được ghi trên Vé

ĐIỀU 4 : Giá vé

Quy định chung

Giá vé chỉ áp dụng cho việc vận chuyển từ bến khởi hành tới bến đến và bao gồm bữa ăn (đối với vé đã đăng ký ăn theo hành trình).

Bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến chuyến xe của Hành khách hay bất kỳ thay đổi nào trong Vé điện tử của Hành khách khi được chấp thuận sẽ phải chịu một khoản phí bổ sung như được quy định tại Điều lệ vận chuyển này hoặc tại Quy định của Hãng vận chuyển.

Em bé

Em bé dưới hai (02) tuổi chịu mức phí 10%, em bé từ hai (02) tuổi đến dưới năm (05) tuổi chịu mức phí 50% là phí bảo hiểm và phí phục vụ và với điều kiện em bé đó phải ngồi trong lòng người lớn. Một (01) người lớn chỉ được phép mang kèm một (01) em bé. Ghế dành cho em bé hoặc xe đẩy không được phép đưa lên xe. Trẻ em từ năm (05) đến tám (08) tuổi sẽ phải mua vé giống như mọi Hành khách khác với mức phí bằng 80% giá vé người lớn tại thời điểm mua vé và được hưởng dịch vụ như vé người lớn.

ĐIỀU 5 : Đặt vé/Giữ chỗ

Đặt chỗ chỉ được xác nhận sau khi việc thanh toán tiền vé đã hoàn tất và sau khi chúng tôi cấp cho Hành khách mã vé hoặc vé điện tử đặt chỗ. Việc hủy bỏ hay thay đổi thông tin đặt chỗ đều phải chịu mức phí theo quy định.

Giữ chỗ chỉ được xác nhận sau khi chúng tôi nhận được thông tin của Quý khách. Việc giữ chỗ chỉ có hiệu lực trong vòng 3h sau khi chúng tôi xác nhận giữ chỗ thành công.

Quý khách xác nhận và đồng ý rằng thông tin cá nhân của Quý khách đã cung cấp cho chúng tôi cho các mục đích đặt chỗ trên chuyến xe và để chúng tôi cung cấp cho Quý khách xác nhận đặt chỗ, xuất hóa đơn và kiểm toán, đảm bảo an ninh, công tác hành chính và pháp lý, giúp chúng tôi giao dịch với Quý khách trong tương lai. Với những mục đích như trên, bằng việc tham gia vào hợp đồng vận chuyển với chúng tôi, Quý khách đã cho phép chúng tôi lưu giữ và sử dụng các dữ liệu thông tin cá nhân của Quý khách và truyền/gửi chúng về các Phòng vé, các Đại lý được ủy quyền của chúng tôi và bên thứ ba là các đối tác kinh doanh của Hoàng Long, các cơ quan nhà nước.

ĐIỀU 6 : Thủ tục lên xe

Hành khách đến điểm đón khách của chúng tôi trước 30phút so với Giờ xuất bến hoặc Xuất bến dự kiến ghi trên vé điện tử để làm thủ tục hành lý

Mỗi Hành khách được mang theo khối lượng hành lý xách tay là 20kg. Khối lượng vượt Hành lý xách tay sẽ phải làm thủ tục Hành lý ký gửi.