Kể từ ngày 01/03/2014 Công ty TNHH Vận tải Hoàng Long điều chỉnh giá vé các tuyến như sau:

Tuyến Giá có ăn(VND) Giá không ăn(VND)
Hà Nội <-> Hồ Chí Minh 850.000 720.000
Hải Phòng <-> Hồ Chí Minh 880.000 750.000
Quảng Ninh <-> Hồ Chí Minh 920.000 790.000
Hải Phòng <-> DakLak 690.000 560.000
Lạng Sơn <-> Cần Thơ 970.000 820.000

Tất cả các cung chặng trong tuyến cũng được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.


Đặt vé trực tuyến