Hoạt động công đoàn  
  Thông báo: Ủng hộ miền trung lũ lụt

BCH CÔNG ĐOÀN

Số: 02/2010/TB-CĐHL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------

Hải Phòng, ngày 19 tháng 10 năm 2010

 

THÔNG BÁO

 

 

(V/v: Kế hoạch phát động phong trào ủng hộ Miền Trung bị lũ lụt)

 

-         Căn cứ tình hình lũ lụt tại khu vực Miền Trung gây thiệt hại lớn cho đồng bào Miền Trung.

-         Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”.

-         Theo biên bản họp của BCH Công đoàn đã thống nhất về nội dung ủng hộ đồng bào bão lụt tại Miền Trung.

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

 PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO ỦNG HỘ

      Hiện nay đồng bào Miền Trung đang gặp lũ lụt gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản.Trong đó có cả đồng nghiệp của chúng ta đang công tác tại các Văn phòng thuộc Miền Trung.

      - Tập thể CBCNV trong Công ty TNHH vận tải Hoàng Long với tinh thần :

“LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH”

“MỘT MIẾNG KHI ĐÓI BẰNG MỘT GÓI KHI NO”

- Mỗi CBCNV trong Công ty Hoàng Long hưởng ứng ủng hộ đồng bào tại Miền Trung số tiền là:

30.000đ (Ba mươi nghìn đồng)/người.

      - Ngoài ra chúng ta cùng quyên góp “quần áo cũ” chuyển đến các Văn phòng thuộc khu vực Miền Trung để tập hợp ủng hộ các đồng bào bị lũ lụt..

      - Tổng số tiền thu được BCH Công đoàn sẽ thực hiện ủng hộ bằng hiện vật thiết thực nhất (Lương thực) chuyển đến tận tay các đồng bào tại Miền Trung.

      Yêu cầu toàn bộ ủy viên BCH Công đoàn, cán bộ công đoàn cơ sơ và tổ trưởng công đoàn (Trưởng đại diện…) nhận thông báo triển khai phát trực tiếp cho đoàn viên trên các vùng, miền và các bộ phận thuộc Công ty cùng hưởng ứng thực hiện.

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN HOÀNG LONG

 

Nơi nhận:

- Các CN, VP, XG thuộc Cty.

- Các đoàn viên.

- Lưu

Phó chủ tịch

Dương Quang Minh

Đào Hải
 
 

Các tin khác:

- Thông báo: Ủng hộ miền trung lũ lụt

- Thông báo: Kế hoạch phát động phong trào thi đua

- Quy chế làm việc của Ban chấp hành Công Đoàn Hoàng Long

- Điều lệ hoạt động Công Đoàn Việt Nam 2008